วังเจ้าเมืองพัทลุง หรือวังเก่า – วังใหม่ พัทลุง

การคมนาคม อยู่ห่างจากตัวเมืองพัทลุงไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 6 กิโลเมตร เดินทางโดยทางรถยนต์ตามทางหลวง พัทลุง – ลำปำ (หมายเลข 4047) ซึ่งเป็นทางลาดยางโดยตลอด และมีรถประจำทางบริการรับส่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เดิมเป็นที่ว่าราชการและเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่ง คือ วังเก่า สร้างในสมัยพระยาพัทลุง (น้อย จันทโรจวงศ์) เป็นเจ้าเมืองพัทลุง ต่อมาวังได้ตกทอดมาจนถึงนางประไพ มุตตามระ บุตรีของหลวงศรีวรวัตร ส่วนวังใหม่สร้างเมื่อ พ.ศ.2432 โดยพระยาอภัยบริรักษ์จักรวิชิตพิพิธภักดี (เนตร จันทโรจวงศ์) บุตรชายของพระยาพัทลุง ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงคนต่อมา ปัจจุบันวังนี้ทายาทตระกูล “จันทโรจวงศ์” ได้มอบให้เป็นสมบัติของชาติ
ปัจจุบันวังเจ้าเมืองพัทลุงได้รับการดูแลโดยกรมศิลปากร การเข้าชมต้องเสียค่าผ่านประตู คนไทย 5 บาท คนต่างชาติ 30 บาท เปิด 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ปิดในวันจันทร์อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่มา: http://www.phatthalung.go.th/old/wangchaomuang_phatthalung.php

Contact Info.

  • วังเจ้าเมืองพัทลุง (วังเก่า-วังใหม่)
  • หมู่ที่ 4 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  • 074-613 409
  • -

Map