อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ นครศรีธรรมราช

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่ในการดำเนินการเพื่อประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย โดยได้สำรวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยได้กำหนดที่ดินบางส่วนของป่าคลองธง คลองเหลง ป่าเขาออก ป่าเขาท้องโหนด ป่าเขาชัยสน ป่าเลนคลองขนอม ป่าชัยคราม ป่าวัดประดู่ ป่าเขาหัวช้าง และหมู่เกาะ 8 เกาะ ได้แก่ เกาะมัดแตง เกาะมัดโกง เกาะราบ เกาะวังนอก เกาะวังใน เกาะน้อย และ เกาะท่าไร่ ในท้องที่อำเภอสิชล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความเป็นมา : ในเดือนธันวาคม 2532 นายธำมรงค์ ประกอบบุญ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เดินทางไปตรวจราชการเกี่ยวกับป่าชายเลนในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า สภาพป่าชายเลนและป่าบกโดยทั่วไปถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นจำนวนมาก จึงเสนอให้กรมป่าไม้ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยกองอุทยานแห่งชาติ จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจและดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติในท้องที่เขตอำเภอขนอม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริเวณเกาะต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย เกาะแตน เกาะราบ เกาะวังใน เกาะวังนอก เกาะมัดสุ่ม เกาะมัดโกง เกาะมัดแตง ในท้องที่ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

ปัจจุบันพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 2/2543 วันที่ 30 ตุลาคม 2543 และอยู่ในระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ มีเนื้อที่ประมาณ 197,500 ไร่ หรือ 316 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นน้ำประมาณ 199.26 ตารางกิโลเมตร หรือ 63.06 เปอร์เซ็นต์

ที่มา: http://nps.dnp.go.th

Contact Info.

  • อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
  • หมู่ที่ 1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรธรรมราช 80210
  • 0 75528495
  • -

Map