การปรับปรุงห้องอบรมศูนย์พัฒนามัคคุเทศก์มืออาชีพ

ปรับปรุงห้องอบรมมัคคุเทศก์มืออาชีพ ซึ่งเป็นห้องอบรมที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน ประกอบด้วย ห้องใหญ่ จำนวน 1 ห้อง ขนาด 200 ที่นั่ง และห้องย่อย จำนวน 4 ห้อง ขนาด 20 ที่นั่ง