พัทลุงPhatthalung

พัทลุง เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย เคยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งหนึ่ง และยังมีสภาพภูมิประเทศทั้งที่ราบ เนินเขา และชายฝั่ง โดยทางทิศตะวันตกของจังหวัด จะเป็นพื้นที่ที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขา อันเนื่องมาจากมีพื้นที่ติดต่อกับเทือกเขานครศรีธรรมราช ถัดลงมาทางตอนกลางและทางทิศตะวันออกของจังหวัด จรดทะเลสาบสงขลาจะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนาข้าว ชาวภาคใต้จะเรียกจังหวัดนี้ว่า เมืองลุง

แผนที่

Economic Informationข้อมูลเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

จังหวัดพัทลุงมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 537 โรง เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เป็นต้น

เกษตรกรรม

รายได้หลักของจังหวัดพัทลุงมาจากภาคการเกษตร สินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา สุกร และข้าว

การบริการ

“นิติบุคคลจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,317 แห่ง ส่วนใหญ่เป็น
(อ้างอิงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนก.พ. 2561)”

การท่องเที่ยว

802,928 คน *สำนักงานสถิติ จังหวัดพัทลุง

สถานที่ท่องเที่ยว

ธรรมชาติ
อุทยานนกน้ำทะเลน้อย อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า และภูเขาอกทะลุ

วัฒนธรรม
วัดคูหาสวรรค์ วัดเขียนบางแก้ว

ประวัติศาสตร์
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฎร์ (ช่วย) และวังเจ้าเมืองพัทลุง หรือวังเก่า – วังใหม่

แผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัด

Travel Informationข้อมูลการเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง

ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอชะอวด อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ทิศตะวันออก
ติดต่อกับทะเลสาบพัทลุง-สงขลาซึ่งเป็นน่านน้ำติดต่อกับ อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ทิศตะวันตก
ติดเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแนวติดต่อกับอำเภอห้วยยอด อำเภอเมือง อำเภอนาโยง อำเภอย่านตาขาวและอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง