นครศรีธรรมราชNakhon Si Thammarat

นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดในประเทศไทย มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี) ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 780 กิโลเมตร มีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี

ในอดีต มีชื่อเรียกดินแดนแถบนี้หลายชื่อ เช่น ในคัมภีร์มหานิเทศของอินเดีย ที่เขียนขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 7-8 เรียกว่า “ตามพรลิงก์” หรืออาณาจักรตามพรลิงก์, บันทึกโบราณของเมืองจีนเรียก “เซี้ยะ-โท้ว (ถู-กวั่ว) “, “รักตะมฤติกา” (จารึกภาษาสันสกฤต) ซึ่งล้วนหมายถึง “ดินแดนที่มีดินสีแดง”, ตะวันตกนิยมเรียกกันมา จนกระทั่งต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 คือ “ลิกอร์” สันนิษฐานว่าชาวโปรตุเกสที่เข้ามาติดต่อค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เป็นผู้เรียกก่อน โดยเพี้ยนมาจากคำว่า “นคร” ส่วนชื่อ “นครศรีธรรมราช” มาจากพระนามของกษัตริย์ผู้ครองนครในอดีต มีพระนามว่า “พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช” (ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช) มีความหมายว่า “นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม” หรือ “เมืองแห่งพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่”

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองนครศรีธรรมราชมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นเอกคู่กับเมืองพิษณุโลก มีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าพระยาเป็นเจ้าเมือง มีบรรดาศักดิ์ตามพระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน นาทหารหัวเมือง ว่า เจ้าพระยาศรีธรรมราชชาติเดโชไชยมไหยสุริยาธิบดีอภัยพิรียบรากรมภาหุ

แผนที่

Economic Informationข้อมูลเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

“จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือนธันวาคม 2558 มีโรงงานอุตสาหกรรมจานวนทั้งสิ้น 1,858 โรง จำนวนเงินลงทุน 5,457.22 ล้านบาท มีการจ้างงานรวม 23,360 โดยมีอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ ,อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา และอุตสาหกรรมปูนซีเมน เป็นต้น”

เกษตรกรรม

ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกร ได้แก่ ข้าวนาปรัง ข้าวนาปี ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง

การบริการ

“นิติบุคคลจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,646 แห่ง ส่วนใหญ่เป็น
(อ้างอิงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนก.พ. 2561)”

การท่องเที่ยว

3,565,814 คน *สำนักงานสถิติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัด

Travel Informationข้อมูลการเดินทาง

จังหวัดใกล้เคียง

ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง

ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอ่าวไทยเป็นชายฝั่งทะเล มีความยาวประมาณ 225 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่

การเดินทางโดยรถยนต์

จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางหลวงหมายเลข 401 และ 4103 ระยะทาง 134 กิโลเมตร

จากจังหวัดตรัง ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางหลวงหมายเลข 403 ระยะทาง 123 กิโลเมตร

จากจังหวัดสงขลา ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางหลวงหมายเลข 408 ระยะทาง 161 กิโลเมตร

จากจังหวัดพัทลุง ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางหลวงหมายเลข 41,403ระยะทาง 99 กิโลเมตร

การเดินทางโดยรถไฟ

ทางรถไฟ สายใต้ทุกขบวนผ่านชุมทางทุ่งสง และมีทางรถไฟแยกจากชุมทางเขาชุมทองไปยังสถานีนครศรีธรรมราช สำหรับขบวนรถจากนครศรีธรรมราช ได้แก่ ขบวนรถจากนครศรีธรรมราช – กรุงเทพ และกรุงเทพ – นครศรีธรรมราช วันละ 2 ขบวน คือรถด่วน และรถเร็ว

การเดินทางโดยเครื่องบิน

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ตาบลปากพูน อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ 1,790 ไร่ มีเที่ยวบินจากนครศรีฯ – กรุงเทพฯ และ จากกรุงเทพฯ- นครศรีฯ ทุกวันๆ ละ 24 เที่ยวบิน โดยสายการบินนกแอร์สายการบิน แอร์เอเชีย และไทยไลอ้อนแอร์

การเดินทางภายในตัวเมือง

การคมนาคมภายในจังหวัด มีรถสองแถววิ่งบริการรอบเมืองและจากนครศรีธรรมราชไปสู่จังหวัดใกล้เคียง สามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งรถตู้โดยสาร รถแท๊กซี่มิเตอร์และรถโดยสารประจาทางนอกจากนั้นยังมีรถทัวร์โดยสารประจาทาง 991 (กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง) สาย 998 (กรุงเทพฯ -ทุ่งสง) และสาย 62 (กรุงเทพ – ขนอม)