การจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการ เพื่อเป็นหน่วยผลักดันโครงการ Mice city ของกลุ่มจังหวัด

ปรับปรุงสถานที่ให้เป็นห้องบริหารจัดการ MICE City เพื่อเป็นศูนย์ทำการหน่วยงานบริหารจัดการ MICE City จำนวน 1 ห้อง