การพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ทางภาษาที่ทันสมัย

จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางภาษาที่ทันสมัย จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 50 ที่นั่ง