คำถามที่พบบ่อยFAQ

เราทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานอีเวนต์และงานแสดงสินค้า รวมทั้งงานวิจัยและข้อมูลในอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง
- แผนการสร้างแรงจูงใจทางการเงินเพื่องานจัดนิทรรศการที่มีอยู่เดิมและงานใหม่
- แผนสนับสนุนการประมูลงานอีเวนต์และนิทรรศการ
- อำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อการสำรวจสถานที่จัดงาน ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับราชการ และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดงานโรดโชว์นานาชาติเพื่อกระตุ้นจำนวนผู้เข้าร่วมงาน
- จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
- งานวิจัยและการสำรวจอุตสาหกรรม
มี เรามีข้อเสนอทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักในงานอีเวนต์ของคุณ
มี รัฐบาลไทยได้เตรียมแผนสนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้จัดงานนิทรรศการที่เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานซึ่งได้รับการคัดเลือก ขั้นตอนในการขอรับเงินสนับสนุนสำหรับงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าของคุณ มีดังนี้:

ก่อนการจัดงาน:
1. ยื่นใบสมัคร (คำร้องขอรับการสนับสนุน หรือ RFS) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันงาน พร้อมเอกสารประกอบดังนี้:
- แผนการตลาดสำหรับงานอีเวนต์ (แผนภายในประเทศและต่างประเทศ)
- รายละเอียดงานที่สำคัญรายงานหลังการจัดงานของงานครั้งก่อนหน้า (ถ้ามี)
- MICESTจะตรวจสอบคำร้องและแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบ รวมทั้งแจ้งให้คุณทราบหากได้รับการสนับสนุนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน

ระหว่างการจัดงาน:
2. MICESTจะนัดหมายบริษัทเพื่อเข้าไปตรวจสอบบัญชี On-site ก่อนการอนุมัติคำร้อง

หลังเสร็จสิ้นการจัดงาน:
3.หลังเสร็จสิ้นงานอีเวนต์ คุณจะถูกร้องขอให้ส่งรายงานหลังการจัดงาน พร้อมตัวเลขค่าใช่จ่ายที่แท้จริง เพื่อนำไปคำนวณยอดเงินสนับสนุนที่จะจ่ายจริง
4. หลังตรวจสอบรายงานหลังการจัดงาน และรายงานการตรวจสอบบัญชีแล้ว คุณจะทราบยอดเงินสนับสนุนที่จะได้รับจริง
5. คุณจะถูกร้องขอให้ส่งใบแจ้งหนี้ฉบับจริงให้แก่สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ หรือMICEST โดยระบุยอดเงินสนับสนุนที่ได้รับแจ้ง และการชำระเงินจะดำเนินการภายใน 30 วัน